මහමග සිහිසුන්ව ඇදවැටුනු වීරෝදාර රණවිරුවාට උදව්වට කවුරුත් නෑ රෝහලට ගෙනයනවිට මියගිහින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *