සනත් මැච් එක දිනවන්න සනත් පුතාට කියපු සුපිරි කතා ටික.. පුතා කියලා වෙනම සැලකිලි නෑ

Loading...

‘‘පොඩ්ඩක් ඔළුව කල්පනා කරලා වැඩ කරනවා අයිසෙ, කැප්ටන්නෙ‘‘ පුතාගේ මැච් එක දිනවන්න සනත් ජයසූරිය බැනපු බැනිල්ල..සනත් මැච් එක දිනවන්න සනත් පුතාට කියපු සුපිරි කතා ටික.. පුතා කියලා වෙනම සැලකිලි නෑ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *