විනාඩි 20 යාල්දේවි දුම්රිය හදලා ධාවනය කරපු තරුණයා හදිසියේම අමාත්‍යාංශයට කැඳවූ ඇමති කරපු වැඩේ

Loading...

පසුගිය දිනවල ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය කැළඹු සිද්ධියක් තමයි යාල්දේවි දුම්රිය හදපු තරුණයාගේ සිද්ධිය. පසුගිය සැප්තැම්බර් 19 වැනි දා සවස යාපනය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වූ අංක 4021 දරණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ගල්ගමුව දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නව මහගල්කඩවල කැලෑබද ප්‍රදේශයකදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්වී තිබියදී එය නිවැරදි කිරීමට දුම්රිය කාර්මික ශිල්පියාට නොහැකි වූ බව ද එම දෝෂය නිවැරදි කර යථා තත්වයට පත්කිරීමට හැකි වූයේ එම දුම්රියේ ගමන් කළ සිසුවෙකුට බව ද පසුගියදා මාධ්‍යවල පළවුණා.

ජර්මානු කාර්මික ආයතනයේ අධ්‍යාපනය ලබා මේ වන විට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකින් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන ජනිත් දිමන්ත විතානආරච්චි නම් මේ සිසුවා තමයි මේ වික්‍රමය කරලා තිබුනේ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *