ලෝකයේම අවධානය දිනාගනිමින් නිදහස් දා ලංකාවේ අපේ කොල්ලොන්ගේ මොලෙන් හදපු මිසයිලයක් එලියට

Loading...

නිදහස් දිනය දා ලංකාවේ මිසයිලයක් එළියට – උපදෙස් ලැබුණේ ගෝඨාගෙන් ලංකාවම පෙරලමින් නිදහස් දා එලියට එන ලංකාවේ හදපු සුපිරි භාණ්ඩේ – ලෝකයේම අවධානය දිනාගනිමින් නිදහස් දා ලංකාවේ අපේ කොල්ලොන්ගේ මොලෙන් හදපු මිසයිලයක් එලියට

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *