ලංකාවම කතාකළ සනත්ගේ බැනුමෙන් පස්සේ පොඩ්ඩෝ මොරාල් වෙලා ඇප නැතිවෙන්න ගහපු ගේම මෙන්න

Loading...

සනත්ගේ බැණුමෙන් පස්සේ කොල්ලෝ පිට්ටනිය කණපිට පෙරලයි සනත්ගේ බැණුමෙන් පසුව, පොඩ්ඩෝ ඕවර 4 කදී ලකුණු 5 කට කඩුළු 7 ක් අරන්..!ලංකාවම කතාකළ සනත්ගේ බැනුමෙන් පස්සේ පොඩ්ඩෝ මොරාල් වෙලා අප නැතිවෙන්න ගහපු ගේම මෙන්න

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *