මේක ඇහුවොත් ඔයාලත් කම්පනයට පත්වෙයි – අමල් ගැන ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් අසා නොතිබුණු හද කම්පා කරවන කතාව

Loading...
“අමල් අයියේ මට සමාවෙයන්” මධුෂ් එක්ක ඉඳලා අහුවන අමල් පෙරේරා ගැන දෙරණේ විශ්ව කිව්ව මෙතෙක් කවුරුත් නොදැන සිටි හද කම්පා කරවන සංවේදී කතාව – මේක ඇහුවොත් ඔයාලත් කම්පනයට පත්වෙයි – අමල් ගැන ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් අසා නොතිබුණු හද කම්පා කරවන කතාව

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *