මම කුංෆු කරාතේ, ජූඩෝ ඔක්කොම දන්නවා STF එකෙන් එදා මාව ඇල්ලුවේ නැත්නම් මම ගහනව ඔක්කෝටම – චතුර

Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *