පළමුවරට ෆේස්බුක් ලයව් ආපු අමල් පෙරේරාගේ සහෝදරයා කට්ටියටම රෙදි ගැලවෙන්න කියයි

Loading...

අත්අඩංගුවට ගත් අමල්ගේ සහෝදරයා ලයිව් එයි අත්අඩංගුවට ගත්ත යැයි කියූ අමල්ගේ සහෝදරයා ලයිව් ඇවිත් කට්ටියටම රෙදි ගැලවෙන්න කියපු කතාව මෙන්න පළමුවරට ෆේස්බුක් ලයව් ආපු අමල් පෙරේරාගේ සහෝදරයා කට්ටියටම රෙදි ගැලවෙන්න කියයි

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *