කොටි සෙල්ලම් ඉවරයි – යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ධුරය මේජර් ජෙනාරාල් ශ්‍රවේන්ද්‍ර සිල්වාට

Loading...

හමුදාපති කමට තව පියවරයි…ශවේන්ද්‍ර සිල්වා යුද හමුදාවේ දෙවැනි පුටුවට…TNA කොරවෙයි..කොටි සෙල්ලම් ඉවරයි – යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ධුරය මේජර් ජෙනාරාල් ශ්‍රවේන්ද්‍ර සිල්වාට

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *