උපාසක අම්මගෙ ධර්ම දැනුම පරික්සන සුදු ජාතිකයාට ඔහු අකුසල කර්මයකින් එංගලන්තයේ ඉපදුන බව පවසන රසවත් දෙබසකි

Loading...

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *