උන්ගේ එකට නම් සෙනග එයි කියලා හරින්, අජිත් පී. පෙරේරාට රහසින් කියූ දේ එළියට එයි

Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *