උදර්පණ නිතිය ලංකාවට හරස් වෙයි මාකඳුරේ මධුෂ් ඇතුළු පිරිස ලංකාවට නොදෙයි – එරටදීම දඬුවම්

Loading...

මාකඳුරේ මධුෂ් ඩුබායි වලදී එල්ලයි..? මාකඳුරේ මධුෂ්ට එරෙහිව ඩුබායි හිදී නීතිමය පියවර ගැනීමේ සුදානමක් – මධුෂ් ඇතුළු පිරිස ලංකාවට නොදෙයි – එරටදීම දඬුවම් උදර්පණ නිතිය ලංකාවට හරස් වෙයි මාකඳුරේ මධුෂ් ඇතුළු පිරිස ලංකාවට නොදෙයි – එරටදීම දඬුවම්

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *